Nie ma prostszego sposobu na trafione prezenty!

Stwórz z nami listę wymarzonych prezentów i udostępnij ją znajomym.Zacznij już teraz!

Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU http://aczemunieprezent.pl

1.Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną;

 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego Aczemunieprezent.pl

 4. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod http://aczemunieprezent.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności tworzyć wydarzenia;

 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod http://aczemunieprezent.pl;

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Serwis internetowy, działający pod http://aczemunieprezent.pl , prowadzony jest przez Firmę DAV S.C. z siedzibą w Opolu, NIP: 754-29-35-475, REGON: 160188092, KRS: 0000611625, e-mail: biuro@aczemunieprezent.pl, Telefon: 601-742-703;

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez Serwis, korzystając 
  z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies. Serwis za uprzednią zgodą Użytkownika przechowuje na jego komputerze pliki cookie, które niezbędne są do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 1. W celu korzystania z serwisu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://aczemunieprezent.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Firma może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez Firmę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.

 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

4. Zakres usług świadczonych przez Serwis Internetowy – wszystkie usługi są bezpłatne

 1. Możliwość utworzenia konta przez Użytkownika poprzez formularz rejestracji lub poprzez zalogowanie się na swoje konto w portalu Facebook,

 2. Zarządzanie danymi konta – użytkownik w każdej chwili może zmieniać swoje dane na odpowiedniej stronie serwisu internetowego,

 3. Możliwość utworzenia treści własnych – wydarzenia/niespodzianki,

 4. Możliwość zapraszania innych użytkowników poprzez podanie przez użytkownika adresów e-mail,

 5. Możliwość tworzenia treści prezentów własnych lub wybór z katalogu dostępnym w serwisie internetowym,

5. Odpowiedzialność

 1. Wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w serwisie internetowy należą wyłącznie do danego Użytkownika. Firma nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 2. Za utratę danych Firma ponosi odpowiedzialność zgodnie z powyższymi akapitami tylko, gdyby taka utrata nie byłaby możliwa do uniknięcia, pomimo zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przez Użytkownika.

 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności:

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Firmę do Użytkownika.

6. Katalog

Produkty w katalogu pochodzą od innych serwisów partnerskich, które udzieliły zgodę bądź same udostępniły listę produktów, które są zamieszczone w serwisie internetowym na podstawie umowy pomiędzy Firmą oraz partnerem.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Firmie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Firma DAV S.C. z siedzibą w Opolu, NIP: 754-29-35-475, REGON: 160188092, KRS: 0000611625, e-mail: biuro@aczemunieprezent.pl, telefon: 601-742-703. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Firma nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność między innymi takich firm jak: banki, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi pocztowe oraz firmy będącej dostawcą dla Serwisu systemu płatności elektronicznych.

 3. Firma chroni otrzymane dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 4. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione.

 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

 6. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres:biuro@aczemunieprezent.pl.

 8. Po wykonaniu Umowy Firma nie będzie przetwarzać przekazanych danych osobowych, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Usługi.8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym serwis internetowy] a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego serwis internetowy].

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Do góry